آشنایی با قوانین مربوط به حوزه تامین مسکن کم درآمدها

1.000.000ریال

زمان:7 الی 15 اسفند

قیمت دوره: به ازای هر نفر 100 هزارتومان

 

توضیحات

عنوان دوره: آشنایی با قوانین مربوط به حوزه تامین مسکن کم درآمدها

مدت زمان: ۸ ساعت

زمان:۷ الی ۱۵ اسفند

قیمت دوره: به ازای هر نفر ۱۰۰ هزارتومان

 

 

 

 

 

آشنایی با قوانین مربوط به حوزه تامین مسکن کم درآمدها

Pin It on Pinterest