برنامه ریزی کاربری زمین شهری

3.000.000ریال

زمان: شروع دوره 15 آبان به مدت 16 ساعت

مکان: آنلاین

قیمت دوره: به ازای هر نفر 300 هزارتومان

تکمیل ظرفیت

توضیحات

عنوان دوره: برنامه ریزی کاربری زمین شهری

مدرس: دکتر ملک پور

زمان:شروع دوره ۱۵ آبان به مدت ۱۶ ساعت

مکان: آنلاین

قیمت دوره: به ازای هر نفر ۳۰۰ هزارتومان

 

 

 

 

 

برنامه ریزی کاربری زمین شهری

Pin It on Pinterest