کارگاه سیستم فرماندهی حادثه ics100

2.500.000ریال

زمان: 3-5-6-7-10-12 آبان (12ساعت / 6جلسه 2ساعت)

مکان : آنلاین

ساعت: 12-2

قیمت دوره: به ازای هر نفر 250 هزارتومان

استاد: دکتر گیوه چی

تکمیل ظرفیت

دسته:

توضیحات

عنوان دوره : کارگاه سیستم فرماندهی حادثه ics100

زمان: ۳-۵-۶-۷-۱۰-۱۲ آبان (۱۲ساعت / ۶جلسه ۲ساعت)

مکان : آنلاین

ساعت: ۱۲-۲

قیمت دوره: به ازای هر نفر ۲۵۰ هزارتومان

استاد: دکتر گیوه چی

کارگاه سیستم فرماندهی حادثه ics100

Pin It on Pinterest