دوره ی قانون کار و تامین اجتماعی

2.600.000ریال

زمان: 28 و 29 تیر

مکان : آنلاین

قیمت دوره: به ازای هر نفر 260 هزارتومان

تکمیل ظرفیت

توضیحات

عنوان دوره: دوره ی قانون کار و تامین اجتماعی

زمان: ۲۸ و ۲۹ تیر

مکان: آنلاین

قیمت دوره: به ازای هر نفر ۲۶۰ هزارتومان

مهلت ثبت نام: تا ۲۷ تیر

دوره ی قانون کار و تامین اجتماعی

Pin It on Pinterest