شهرسازی مشارکتی

2.000.000ریال

زمان: 6-11-18-25-27-ابان -2 آذر

مکان: آنلاین

ساعت: 12-10

قیمت دوره: به ازای هر نفر 200 هزارتومان

استاد: دکتر طیبی

تکمیل ظرفیت

دسته:

توضیحات

عنوان دوره: شهرسازی مشارکتی 

زمان: ۶-۱۱-۱۸-۲۵-۲۷-ابان -۲ آذر

مکان: آنلاین

ساعت: ۱۲-۱۰

قیمت دوره: به ازای هر نفر ۲۰۰ هزارتومان

استاد: دکتر طیبی

شهرسازی مشارکتی

Pin It on Pinterest